Nyheder
Vi påbegynder udskiftning af vand- og varmemålere i Rødding og omegn
Udskiftning af målere foretages af Søberg VVS. Hvis du som ejendommens ejer skal have skiftet målere, vil du modtage et opkald fra Søberg VVS for at aftale et tidspunkt til udskiftning af målerne.
E-forsyning
Som noget nyt kan man nu se sit vandforbrug ved at logge på E-forsyning under selvbetjening.Koder hertil fremsendes med årsopgørelserne og nye budgetter sidst i januar via Nets.De kan desuden oplyses på kontoret.


Ældre information
21.12.2022: Prisstigning på vand.
Det er desværre nødvendigt at hæve prisen på vandet igen i 2023. Vi er godt i gang med at få etableret det nye kildefelt og råvandsledning fra kildefeltet til Vandværk Syd. Hertil er kommet ekstra omkostninger til nye trykfiltre (fra 1982), da de er ved at tære op, samt udskiftning og opgradering af de gamle hardware (fra 2010) og opgradering af softwaren. Samtidig er El-prisen steget markant. Der vil stadig være ekstra vedligehold, såsom målerskifte, ledningsrenovering, dug på rentvandstank på vandværk Nord mm. Dette medfører derfor en budgetteret stigning på vandprisen fra januar 2023. Prisstigningen er primært lagt på abonnement samt forbrug op til 170 m3/år. Eksempel: ved forbrug på 150 m3/år vil stigningen være 225,00 kr./år eller 18,75 kr./mdr (inkl abonnementstigning) Se takstbladet under vandværket - takstblad. Takstbladet er godkendt af Vejen Kommune d. 16. december 2022.

15-11-2022: PFAS-forurening.
Der har været meget fokus på stofferne i PFAS-forbinderlser, og nogle kan være kræftfremkaldende. Stoffet er indeholdt i mange forskellige materialer - brandskum, plaststoffer, etc. Vi har derfor fået vores drikkevand fra afgang begge vandværker analyseret for disse stoffer. Dvs. det vand vi leverer til forbrugerne. Analyserne har vist, at drikkevandet ikke indeholder disse stoffer. Analyserne kan ses på hjemmesiden under "vandkvalitet", "Se vandkvalitet for Rødding Vandværk" og under "vandværk" - henholdsvis vandværk nord og vandværk syd.

08-11-2022: Nyt Kildefelt til Vandværk Syd (Elmevej).
Som nævnt på generalforsamlingen samt i informationen omkring prisstigning 2022, er det blevet besluttet at lave et nyt kildefelt (nye boringer) til Vandværk Syd, pga. bedre beskyttelse og kvalitet af drikkevandet. Dette er sat i gang i eftersommeren i år. Det betyder også en ny Råvandsledning fra boringerne ind til vandværket. Dette har nogle nok bemærket gennem de blå plastrør, som vi har oplagt-udlagt til formålet. Vi er nu godt i gang med at svejse rørene sammen og få dem lagt i jorden. Nogle steder bliver de "skudt under" og andre steder gravet ned. Det medfører nogle ulemper for gående enkelte steder - f.eks. banestien, camino-ruten, hvor tunge entreprenørmaskiner krydser. Når vi er færdige med passage med maskiner etc., bliver det udjævnet igen og sået nyt græs i nødvendigt omfang. Hele projektet forventes færdigt hen over foråret 2023. Så kan de nye boringer bliver sat idrift og de gamle boringer sløjfet. Vi vil løbende orientere om projektet.

08-06-2022:
Den årlige gennemskylning af vandledningerne kommer til at foregå i uge 24 - mandag til fredag. Det vil være i tidsrummet kl. 08 til kl. 16 (fredag dog kl. 12). Det anbefales, at lade vandet løbe fra vandhanen nærmest måleren i 5-10 min efter skylningstidsrummet, inden vaskemaskine/opvaskemaskine mm tændes. Dette for at evt. løsnet snavs bliver skyllet ud, inden det kommer videre i jeres installation.

12-04-2022:
På grund af nedlægning af Viking Links store El-kabler vil der være afbrydelser i vandforsyningen til Lindtrupvej i/ved Hjerting onsdag 13-04-2022 i tidsrummet kl. 07:10-13:00. Forventeligt. Vi skal klippe vores vandledning, således El-kablet kan lægges i jorden. Har I ikke modtaget besked som berørte, er det fordi jeres mobiltlf. ikke er registreret på jeres adresse og/eller I ikke har tilmeldt jer SMS-servicen, som I kan tilmelde på vores hjemmeside "roeddingvandvaerk.dk" Det samme gør sig gældende for Hjerting Skovvej torsdag den 21-04-2022. Såfremt tidsplanen holder. Berørte vil her ligeledes få tilsendt en sms dagen før om afbrydelse af vandforsyningen.

27-12-2021:
Der er på bestyrelsesmøde i december vedtaget en prisstigning på vandet fra og med 1. januar 2022. Bl. a. pga de stigende el-priser, beslutningen om at etablere 2 nye boringer til Vandværk Syd mm. Til denne investering skal optages et større lån. Se vedhæftede link for mere detaljeret info.
Vandværk - prisstigning 2022

JULEFERIE: Kontoret er lukket i perioden 23. december 2021 til 3. januar 2022. Der er driftsvagt i hele perioden. Kan kontaktes på hovedtelefonnummeret. GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.

9/12-2021: Info
Vi fik i nat et brud på hovedledningen ud af Jelsvej. Bruddet blev fundet, da det blev så lyst, at vi kunne se ud over grøftekanter og markerne. Vi kunne således sætte igang med grave og udbedringsopgaven. Der var derfor lukket for vandet til Jelsvej, Østerskovvej, Rundkærvej og Østermarksvej fra morgenstunden frem til efter kl. 12, da hovedledningen var tilstrækkelig skyllet rent for indløbet sand mm. Altså normalt rent og tilstrækkeligt med vand igen.

3/9-2021: Vandværk Syd igen i drift

Arbejdet med sikring mod indtrængning af overfladevand er tilendebragt og efter aftale med Vejen Kommune har vi taget Vandværk Syd i brug igen. Fint rent vand og godt beskyttet rentvandstank.

20/8-2021:
Der er nu lagt en beskrivelse af hændelsesforløbet af forureningen med overfladevand i udvendig vandtank ind - Vandværk Syd. I kan læse det ved at trykke på nedenstående link!:
Gennemgang af hændelsesforløb

Seneste til orientering 20/8-2021:
Arbejdet med sikring mod indtrængning af overfladevand (det er ikke kloakvand!) er bestilt og sat igang. Forventes at vare 1-2 uger - afhængig af vejret. Det forurenede vand er skyllet ud af rentvandstanken på Vandværket. Når sikringen mod indtrængning af overfladevand er tilendebragt og rentvandstanken stadig viser rent vand vil vandværket sættes i drift igen.
Mandag 9/8-2021: Ophævelse af kogepåbud.
Vejen Kommune har netop ophævet påbuddet gældende fra idag, da seneste analyser har påvist forureningsfrit vand - på Vandværket og i ledningsnettet. Det vil blive fulgt op af enkelte stikprøvekontroller på forsyningsnettet. Da vi ikke har været udsat for denne situation før, vil der selvfølgelig blive foretaget en evaluering af hele forløbet og forbedringer integreret i planerne. Resultatet heraf vil blive lagt på hjemmesiden, mm snarest. Forebyggende tiltag mod indtrængning af overfladevand i rentvandstank vil blive igangsat.

Sidste nyt Søndag 8/8-2021:
Vandværk Nord, som udpumper alt vand pga. forureningen på Vandværk Syd, er analyseret, og vandet er rent. Analysen hos forbruger viste lidt indhold af forurening (rest vand fra Syd fra i onsdags). Ny prøve udtaget lørdag morgen. Desværre ikke modtaget resultat endnu pga. misforståelse hos laboratoriet. Da resultatet således ikke foreligger endnu (de har lovet besked straks i morgen tidlig, når de møder) kan kommunen ikke give tilladelse til ophævelse af kogeforbuddet. Det anbefales, at de som netop er hjemkomne fra ferie, skyller stikledningen igennem - lad vandet løbe op til 30 min. for evt. gl. vand i stikledningen.

Genoptagelse af påbud om kogning af drikkevand:
Torsdag 5/8-2021: Tekisk problem Vandværk Nord blev løst igår. Vandværket igen på fuld kapacitet og taget i drift igen. Der skal dog udtages en vandanalyse, som skal være ok. Som nævnt modtages resultatet først fredag.

Opfølgning: Der bliver taget vandanalyser i morgen torsdag 5. aug. og resultatet modtages fredag. Fredag vurderer Vejen Kommune - Miljø, hvornår kogningspåbuddet evt. kan ophæves.

På grund af et teknisk problem på Vandværk Nord som gør, at skyllefunktionen af filtrene er ude af drift og kræver en reparation, ser vi os nødsaget til at anvende vand fra Vandværk Syd. Det betyder, at hele forsyningsområdet igen bliver påbudt at koge vandet. Der forventes en varighed på 1 dag, før vi igen kan udpumpe vandet fra Vandværk Nord.

Se kogevejledningen
Det anbefales, at tappe vand på flasker, dunke o.lign., som kan anvendes til drikkevand, tandbørstning, skylning af salat mm. Påbuddet vil være gældende fra onsdag den 4. august og ca. 24 timer frem. Der vil udsendes ny sms, når påbuddet igen ophæves. Sidste vandanalyse viste faldende indhold af urenhederne. Arbejdet med at forebygge forurening fremover fortsætter efterfølgende.

Skybrud:
På grund af skybruddet i Rødding i sidste uge blev Vandværk Syd ramt at en mindre forurening. Dette medførte nedlukning af det ramte værk, og i henhold til faste regler og almen sundhed udsendelse af påbud om kogning af drikkevandet. Vandværk Nord blev heldigvis ikke ramt, så det kunne overtage hele leveringen af drikkevandet. Der er ingen fast skillelinie mellem levering fra henholdsvis Nord og Syd, så derfor gælder påbud hele forsyningsområdet. Da vand fra Nord i lørdags vurderes at være ude i hele forsyningsområdet, blev påbuddet ophævet.


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rødding Vandværk
Vestermarksvej 2 B
6630 Rødding
Tlf: 74 84 16 70
Email: Info@rv-forsyning.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net